Vzorový horoskop

Osobní H O R O S K O P

 

Veronika Zátopková

narozena 15.5.1978 v 19:45 hod., Brno

 

Rozložení živlů v horoskopu

Oheň

Luna, Mars a Venuše v Beranu, Saturn ve Lvu, Neptun ve Střelci

Vzduch

Jupiter a Černá luna v Blížencích, Pluto ve Vahách

Země

Slunce, Merkur a Chiron v Býku

Voda

Ascendent a Uran ve Štíru

Komentář k živlům a úvodní náhled na horoskop:

Největší význam hraje ve Vašem horoskopu (a tudíž v životě) živel ohně. Oheň je zdroj vnitřní síly, energie. Máte v sobě nadšení, velký díl pozitivní energie, aktivitu. Jste samostatná, schopná začínat v životě nové projekty, etapy. Jste schopná i udržovat již načaté záležitosti v chodu. A to mimo jiné hlavně díky dalšímu živlu, který je u Vás silně obsazen – živlu země. Ten Vám přináší i potřebu stálosti a klidu. Máte dostatečně silný vztah ke hmotnému světu, takzvaně stojíte „nohama na zemi“. Díky tomu máte vliv na praktické záležitosti Vašeho života a umíte si poradit v reálném životě. Živel vody (reprezentuje cit) je rovněž dostatečně zastoupen, jste vnímavá. V tomto zrození máte pracovat na posílení živlu vzduchu. Vzduch vypovídá o tom, do jaké míry jsme schopni přizpůsobivosti, objektivního nadhledu, odstupu od událostí. Toto vše Vám není úplně vlastní. Bude pro Vás prospěšné, zkusíte-li se občas pozastavit a prozkoumat více pohledů na události, které zrovna prožíváte.

Váš horoskop (Vaše osobnost) je poskládána z několika částí. Některé Vaše části mezi sebou výborně spolupracují, jiné se teprve učí spolu vycházet. Tady je na úvod stručný význam nejdůležitějších složek Vaší osobnosti:

  • Slunce a Merkur v Býku -   Ve svém životě potřebujete jistoty a pevný základ, zejména máte potřebu dlouhodobých vztahů – pracovních i osobních. Vaše potřeby klidu a stálosti nemusí být beze zbytku naplněny. Jsou zde totiž i další a to protichůdné vlivy:
  • ascendent a Uran ve Štíru - přináší Vám potřebu žít podle svého, originálně. Méně se vázat. Nežijete povrchně, ale velmi intenzivně. Váš způsob bytí je "důkladný", nenecháváte si moc rezervy, žijete naplno. Máte intenzivní emoce, touhy, Vaše bytí jde do hloubky.
  • Luna, Mars a Venuše v Beranu – zde se nachází živý pramen, bystřina Vašeho života. Díky Beranu jste schopna začínat stále znovu, s dětskou bezelstností, s čistotou a vždy novou důvěrou.
  • Jupiter v Blížencích – ukazuje Vaši potřebu poznávat a používat mnoho informací, které jdou do hloubky a ukazují i skrytou a tajemnou stranu života.
  • Vládce Vašeho horoskopu. Planeta - kvalita, která Vás hlídá, kterou nemůžete ingnorovat. Celá Vaše povaha, celý Váš život musí brát v úvahu: Saturn ve Lvu v 10. domě. To znamená pravidla, ukázněnost. Řád, který mate ctít. Povinnosti, které jsou pro Vás důležité.

Každá z těchto složek bude zvlášť popsána v samostatné kapitole.

 

Luna, Mars a Venuše ve znamení Berana v 6. domě horoskopu

vytvářejí ve Vašem horoskopu společně s planetami Saturn a Neptun takzvaný velký ohnivý trigon:

Velký trigon je v horoskopu tvořen harmonickým spojením tří vrcholů (planet), na obrázku radixu ho poznáte jako ten velký modrý trojúhelník. Harmonicky spojuje 3 vrcholy – 3 kvality : Berana, Lva, Střelce. Tyto kvality vytvářejí ve Vašem životě silný celek. Trigon promlouvá o tom, že umíte vkládat pozitivní sílu zejména do každodenní práce, umíte tuto sílu i rozložit a podřídit ji určitým pravidlům. Zároveň je ve Vaší síle přítomna i nějaká jemnost, naladění, intuice. Jste schopna velkých výkonů a to v radosti, ale zároveň v ukáznění, a se zapojením citlivosti. Je pro Vás ve hvězdách zapsán předpoklad k velkému úspěchu v oblasti kariéry, všechny tyto kvality využíváte zejména pro příznivé postavení ve společnosti. Takovýto trigon se neobjevuje zdaleka v každém horoskopu. Je to dar za Vaše úsilí, které jste vynaložila v minulých inkarnacích. Tento dar pak lidé v tomto zrození nazývají talenty, mimořádnými vlohami, dary od Boha.

 

Mars (obecně) je ukazatelem naší energie, i fyzické síly, pudovosti.

Venuše zase popisuje milostné záležitosti, potěšení, krásu, něhu, vkus.

Luna je naší emocionální základnou. Luna popisuje naše city, podvědomí, dětství, emoce, vztah k rodinnému životu a mateřství.

 

Mars i Venuše společně do značné míry popisují kvalitu milostného života.

Co se týká lásky, umíte rychle vzplanout a do milostného života vkládáte mnoho energie. Mars a Venuše jsou ve Vašem horoskopu ve spojení, těsně vedle sebe. Projevují se společně. Takže ruku v ruce jdou - Mars a Venuše: mužská a ženská kvalita, energie a jemnost, síla a krása, pud a něha. Vše to je ve Vás těsně propojeno. Beran je znamení jangové – i jako žena jste tedy rázná, přímá, nadšená, soběstačná. Je ve Vás obsaženo prvenství. To může být výborné pro život a práci, ale problematické pro vztahy. Ve vztazích je třeba pohybovat se trochu jinak, více s rozmyslem - asi o tom už sama mnohé víte. Není jednoduché používat ve vztahu ráznou a přímočarou sílu, bojovnost. V opozici na Vaše planety v Beranu je totiž planeta Pluto: mohla jste se tedy setkávat s nesvobodnými, řekla bych až manipulativními postoji. Mohla jste se nacházet v situacích, kdy konflikt, střet názorů a použití síly nevedly k řešení. Pravděpodobná je u Vás i nějaká forma závislosti, či přílišná těsnost ve vztazích. To není zcela svobodné. Druzí lidé ve vztahu s Vámi mohli skrytě prosazovat své záměry. Zřejmě také znáte bolest, která pochází z nenaplněných vztahů, z potíží v lásce. Abyste mohla žít opravdovou lásku, je nejprve třeba učinit Vaše vztahy maximálně svobodnými. Dopřát vnitřní svobodu sobě i druhým. Nenechat se kontrolovat a nekontrolovat.

To ale neznamená, že byste měla skládat zbraně. Máte v sobě svého vnitřního bojovníka. Ale nemáte bojovat s druhými, nýbrž za svůj vlastní růst. Když přinese život něco těžkého, Váš vnitřní bojovník má hledat způsob, jak se s tím utkat. Nemáte na sebe pohlížet jako na oběť (což podle mě ani neděláte), ale máte si klást otázku, kde je řešení, jak z toho ven. Svou sílu máte tedy používat k nalezení optimálního a spravedlivého řešení, nikoliv k boji s ostatními.

Vše, co život přinese, můžete s planetami v Beranu chápat jako výzvu. A tak je to pro Vás v pořádku. Nepotřebujete hrát hru na oběti a agresory, ublížené a ubližující….Skutečná síla nespočívá v boji ani v převaze. Vaše opravdová síla spočívá v odvážném postoji vůči životu, ve vědomí, že si se vším dokážete poradit. Že řešení se vždy najde. Můžete mít až dětskou a bezelstnou důvěru v to, že svět je Vám přátelsky nakloněn a to Vám dává sílu do nových začátků.

Jaký postoj je ve Vašem případně vhodný v mezilidských vztazích? Můžete druhým i ustoupit, aniž by Vás to nějak oslabilo. A naopak, když je třeba, použijete svou sílu i k tomu, abyste prosadila svůj názor či přístup. Toto můžete použít tehdy, když je to pro dobro věci. Je však důležité, aby toto použití síly nedoprovázel Váš vnitřní boj – tedy napětí, strach, potřeba převahy, potřeba „mít navrch“. Ideálně je skutečné vítězství takové, které je vítězstvím pro obě strany. Takové, kde získávají oba. Kde úspěch není dosažen na úkor někoho jiného. Můžete se obávat toho, že byste neměla nad něčím ve svém životě kontrolu. Ale bojem se obě strany zbytečně vyčerpávají. Skutečná síla je ve vstřícnosti, můžete věřit, že se s každým dohodnete. Opravdu silní lidé si mohou dovolit „složit zbraně“.

Jste životaschopná, samostatná a dokážete se o sebe postarat. Zřejmě byste to dokázala i ve velmi nelehkých podmínkách. Dokážete překonávat překážky. Svou energii můžete použít nejen v práci, ale i v kontaktu s přírodou, zvířaty, či ve sportu.

Důležité pro Vás je, jak nakládáte se svou energií. Potřebujete ventil pro její uvolnění, a to může být právě sport, aktivity v přírodě. Jste impulzivní, Vaše nálady se mohou rychle střídat. Případné přepětí, neuvolněná energie, u Vás může vést k fyzickým potížím, zejména bolestem hlavy. Ke znamení Berana patří vždy určitá míra agrese (také se dá říct asertivity, životní síly) – je dobré dát jí průchod, prací, přístupem ke každodenním povinnostem, také pohybem. A zdravě rázným přístupem k řešení konfliktů. Ten má však zahrnovat i Vaše pochopení pro druhou stranu.

Vaše planety v Beranu jsou umístěny v 6. domě Vašeho horoskopu – v oblasti, která odpovídá práci, zdraví, tělu a dennímu režimu. Je pro Vás tedy důležitá každodennost, nějaké rituály, cvičení, péče o tělo, zdravá výživa a podobně. Měla byste být pozorná k detailům a drobnostem každodenního života. Není jedno, jak trávíte den – režim a řád ve volném čase i na pracovišti Vám prospívá. Měla byste vyloučit či maximálně omezit vše, co neprospívá Vašemu tělu, co není zdravé.

Práce je pro Vás nesmírně důležitá. Spokojená na pracovišti budete pouze tehdy, jestliže svou práci milujete.

Luna v Beranu vypovídá mnoho o Vašem dětství. Z nějakého důvodu jste už od dětství samostatná, soběstačná. Nechtěla jste, nebo to nešlo, abyste byla příliš závislá na matce, na podpoře ostatních. Rodinné prostředí Vás mohlo formovat tak, že bylo třeba, abyste se sama za sebe postavila. Možná to pro Vás nebylo vždy úplně snadné.

 

Slunce, Merkur a Chiron ve znamení Býka v 7.domě

Slunce popisuje vědomý základ Vaší osobnosti, centrum bytí.

Merkur ukazuje na intelekt, způsob myšlení, komunikaci.

Chiron vypovídá o tom, že v oblasti vztahů (a také v souvislosti s komunikací) se u Vás může nacházet nějaká nespokojenost, snad zranění duše. Zároveň však máte potenciál vyléčit tato zranění skrze svůj přístup k druhým lidem či s jejich pomocí, ve spolupráci. A ve vztazích můžete pak (i skrze slovo) mít Vy léčivý vliv různé konfliktní situace i na druhé lidi. Další význam – potíže v komunikaci a vztazích mohou souviset i s nějakými  jistotami či vlastnictvím. Zároveň však právě zde můžete vyjádřit svou individualitu při tom, jak hledáte řešení těchto potíží.

7. dům je v horoskopu oblast, která vypovídá o partnerských vztazích. To zahrnuje nejen životního partnera, ale všeobecně mezilidské vztahy a také například vztah se zaměstnavatelem či obchodním partnerem.

S tolika planetami v 7. domě jsou pro Vás vztahy tedy mimořádně důležité. Bez lidí kolem by Váš život nebyl úplný. Doslova se můžete realizovat prostřednictvím blízkých přátelství, partnerství. Pro Vás je úkolem, abyste byla s druhými ve vztahu, a přitom abyste zůstávala sama sebou. Se Sluncem a Merkurem v 7. domě je zde určité riziko, že můžete od druhých příliš očekávat. Můžete od vztahu odvozovat svou lidskou hodnotu. Máte svou hodnotu bez závislosti na vztahu. Na druhé straně je pravda, že se máte učit s druhými vycházet co nejlépe, učit se umění domlouvat se s nimi – opět, ve prospěch Váš i druhé strany.

Jak už jsem psala, Vaše vztahy by měly být stálé. Nějakým způsobem přinášejí stabilitu do Vašeho života – dlouhodobá partnerství, osobní i pracovní. To samo o sobě ještě nic nevypovídá o kvalitě vztahu, o jeho obsahu. Jen o tom, že vztahy mají tendenci trvat. V pozitivním smyslu mohou být druzí lidé ve Vašem životě oporou, stálicí, jistotou, klidným přístavem. Také pro Vás mohou být finančně či hmotně velkým přínosem. Na druhou stranu si pohlídejte, zda Vás Vaše vztahy skutečně uspokojují a zda některé fungují pouze ze setrvačnosti, či právě pro onen praktický přínos. Máte hledat svobodný a vyrovnaný vztah k majetku, k financím, k vlastnění. Budete-li dávat mnoho ze sebe, abyste zlepšila situaci méně obdařených lidí, prospěje to Vašemu osobnímu vývoji a Vašim vztahům. Pro Vás je důležité mít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. To se týká hmotných věcí, ale může být i nehmotných – věnovat či přijímat můžeme pozornost, čas… Důležité je, aby tyto energie proudily, nestagnovaly.

 

Od druhých lidí se můžete inspirovat právě v tom, jak prožívat život klidně, harmonicky. Pohoda a mír v duši, stálost, láska k zemi, praktičnost – to vše jsou i Vaše kvality. Ale vidět je můžete na druhých lidech. A stejně tak byste mohla spatřit například neústupnost, či snad přílišnou setrvačnost, či zbytečné lpění na hmotném světě? Ve Vašem případě hodně platí pravda, že „v očích druhého nalézáme své vlastní“. Vám druzí lidé doslova nastavují zrcadlo. To, co máte v sobě, se nějak vždy projeví ve vztahu. To se pro Vás může stát výborným vodítkem. Platí to pro Vás více než pro ostatní – ve vztazích nalézáte sama sebe. Co na druhých milujete, obdivujete, je i ve Vás. Co Vás dráždí – i v tom případě je ve Vás toto téma nějak obsaženo a máte k němu hledat klíč u sebe. Takže – dívejte se do zrcadla vztahů, ale nezapomínejte, že je to jen obraz. Nezapomínejte, kdo jste Vy. Jste ta, která stojí před zrcadlem J. A jste v první řadě sama sebou, až poté jste součástí vztahů. Druzí Vás jen inspirují, neřídí Vás.

 

S Merkurem v 7. domě potřebujete ke své spokojenosti sdílet či vyměňovat s druhými lidmi informace, rozhovory, potřebujete s nimi komunikovat – zřejmě i s větším počtem lidí. Vaše kontakty mohou být četné. I v osobním  partnerství potřebujete vzájemný intelektuální stimul, výměnu zkušeností. Ve vztahu se potřebujete bavit, mít smysl pro humor. Potřebujete rozmanitost, i v rámci stálého vztahu je dobré na to myslet a vpustit i do trvalého vztahu nějakou změnu, toleranci, podněty. I v osobním partnerském vztahu by velkou roli mělo hrát přátelství. Vzhledem k opozici na Uran je u Vás možná i nějaká nestabilita v dohodách, snad konflikty, výměny názorů.

 

Jinak znamení Býka Vás vybavuje houževnatostí, vytrvalostí. Jste praktická. Je pro Vás důležité, abyste žila ve stálých majetkových poměrech, dává Vám to jistotu, kterou potřebujete ke vnitřní pohodě. Váš život by měl být alespoň do určité míry spojen s tím, co vlastníte, o co se staráte, co obhospodařujete. Znamení Býka má dříve či později tendenci zakotvit, žít ve vlastním domě, rozšiřovat svou majetkovou základnu. Toto vše mohou být i atributy Vašeho partnera. Ale zejména ve druhé polovině života byste je měla nějak projevit i Vy sama.

Avšak oproti „Býčím“ potřebám (jistoty, klid, pohoda, stálost) stojí Váš ascendent ve Štíru. A to je další silná záležitost ve Vašem životě:

 

Ascendent ve Štíru, v jeho blízkosti Uran v 1. domě. Jupiter v 8. domě.

Saturn ve Lvu v 10 domě.

 Ascendent popisuje Váš vztah k sobě samotné, ale hlavně vztah k okolí. Popisuje, jak vystupujete navenek, jakým způsobem jste s okolím v kontaktu. Ascendent je to, co na Vás druzí vidí už při prvním kontaktu.

V první řadě je v těsné blízkosti ascendentu Váš Uran. Uran je planetou změny, neklidu, nestálosti, originality. To vše je tedy ve Vás a to dost výrazně. Dle mého úsudku potřebujete razit svou vlastní cestu. Dělat věci po svém, originálně. Nalézat své vlastní názory, vlastní způsoby, jak žít, jak být ve vztazích, v kontaktu s druhými, jak se prosadit. Možná Vám něco brání toto vše naplno projevit (kvadratura na Saturn). Pak ale vězte, že toto jsou Vaše přirozené potřeby a máte hledat cestu, jak je projevit, v souladu se zbytkem horoskopu. Můžete zjistit, že Vaše vynalézavost je místy až geniální. Měla byste dávat prostor novinkám v životě. To je ovšem v napětí s Býčím konzervatismem, s Býčí potřebou osvědčených způsobů a starých dobrých metod.

Takže: na jedné straně Býk: jistoty, stálost, klid, v něčem snad až dogmatický přístup. Na druhé straně Uran ve Štíru: nejistoty, potřeba bořit staré pořádky a prozkoumávat nové možnosti, žít intenzivně, procházet transformacemi. S největší pravděpodobností vlastnosti Býka nese ve velké míře partner (ale jsou i Vaše), vlastnosti Uranu ve Štíru více zřetelně projevujete na sobě. Máte hledat spojení těchto dvou potřeb. Býk ve Vás by si měl uvědomit, že jedinou skutečnou jistotou je trvalá změna v životě. Nic netrvá na věky, vše má svůj čas zrození, růstu o poté i zániku, aby mohlo být nahrazeno něčím, pro co nastal v evoluci nový čas. Budování základny a jistot má svůj význam, jen bychom neměli na jistotách příliš lpět. Máte umět pěstovat, zakládat, udržovat – i nechat odejít, je-li to třeba. A naopak, i Vaše Štíří část se může od protilehlého Býka něčemu naučit. Třeba že život není nutné žít je ve vzestupech a pádech. Není nutné pouze bořit, či překonávat krize. Můžete si dopřát i chvíle oddychu, kdy jednoduše NIC NEŘEŠÍTE, jen užíváte životních krás, vnitřního pokoje a životní pohody. Dopřejte si klid.

Žijete-li vědomě svůj Uran, pak také už víte, že máte poměrně značnou potřebu osobní svobody. Potřebujete svůj prostor. To je rovněž třeba zakomponovat do stálých vztahů, jinak byste nebyla spokojená.

Možná, že svobodě (ať už vnější, či vnitřní) brání ještě jedna věc: vědomí povinnosti, odpovědnosti, nějaká nutnost. Nějaký řád, jemuž je nutno vyhovět, například vzhledem k Vašemu společenskému postavení….? Tuto nutnost mohli ve Vašem životě dříve zprostředkovat rodiče, spíše matka (věci jsou dány, je třeba se podřídit), později Vy sama. Můžete být úspěšná na společenském žebříčku a Vaše postavení Vám snad nedovolí vše, co byste ráda svobodně prožívala? Nebo Vaše potřeba volnosti, či nějaká krize, někdy narušuje „pořádky“ ve Vašem životě?

V každém případě, energie, které se dožadují Vaší pozornosti, jsou: Uran (volnost, svoboda) a Saturn (řád, nutnost či naopak nemožnost něco dělat). Opět se je máte snažit sladit dohromady.

Saturn je autorita. Přináší Vám do života nějaké tradiční přístupy, potřebu dosáhnout úspěchu či konkrétního postavení ve společnosti (v kariéře, společensky prospěšnou činností, usilovnou prací či prostřednictvím sňatku . Nebo kombinací všech těchto kvalit). Nemusíte se za všech okolností přizpůsobit vnějšímu řádu, ale k tomu je třeba, abyste měla v sobě řád vnitřní. Sebekázeň, která však není naučená, nýbrž vyvěrá jako poznání Vaší přirozené potřeby. Potřeby hranic, jejichž dodržování rozpoznáte jako užitečné a dobré pro sebe. Pak jste sama sobě autoritou. A Saturn se může stát starostlivým starším přítelem, který Vás upozorní pokaždé, vybočíte-li z řádu, který je pro Vás dobrý.

Slovy Boba Dylana: ….“abyste mohli žít mimo zákon, musíte být čestní“. A také, jak se říká: SVOBODA JE PŘEPYCHEM KÁZNĚ.

Nemusíte být závislá na mínění druhých lidí, nebo jen v té míře, v jaké se pro to sama rozhodnete (může být užitečné, něco znamenat – pokud u toho Vaše nenaplněná duše netrpí J ). Saturn je ve znamení Lva. Někde na dně Vaší duše může být zakořeněna nedůvěra ve Vaše schopnosti, nedůvěra ve vlastní velikost a slávu. Svou lidskou velikost máte v sobě, není třeba ji vůbec ničím dokazovat a názory druhých nejsou v tomto podstatné.

Saturn v 10. domě od Vás vyžaduje také díl pokory. Budete-li vnitřně pokorná vůči životu, nesrazí Vás život „na kolena“. Je u Vás zkrátka přítomna síla, která hlídá, abyste žila v souladu s potřebami společnosti, podle pravidel, zákona. Čím více si osvojíte vnitřní zákon, pravidla, tím méně Vás bude ovlivňovat autorita či nutnost zvenčí. Nicméně práce a usilování zůstává Vaší součástí i potom.

 

Pojďme se více podívat ještě na znamení Štíra, které vládne Vašemu ascendentu.

Štír je znamením proměny. Proměny osobnosti. Čas od času je třeba přístup k životu transformovat. Obrazně řečeno, nechat zemřít starou podobu, se kterou jste přistupovala k sobě a k okolí, a nechat narodit nový způsob existence. Tyto proměny jsou hluboké a důkladné. Máte velkou schopnost sebe-regenerace.

Jinak řečeno, Štír je znamením destrukce (starého bytí) a konstrukce (nového). Je umění projít i destrukcí, ale neměla bysta na sebedestruktivním postoji ulpět. Někdy člověk (i nevědomky) obrací své vlastní jednání proti svým zájmům a niterným potřebám. A to je to, co mám na mysli, když píšu o sebedestruktivním přístupu. S ascendentem ve Štíru zde je toto riziko alespoň v nějaké míře vždy přítomno, i když u Vás jej eliminuje znamení pozitivního a radostného Berana. I tak si to ale pohlídejte.

Pokud byste svou pozornost soustředila příliš na okolí, na druhé lidi, mohla byste se nevědomky ztotožňovat s jejich potížemi, slabostmi, s negacemi okolí. Nepropojujte se na problémy jiných. Problém můžete vidět, aniž byste jej přijala za svůj a to i u blízkých lidí. Neměňte svět, jen sebe. Když změníte sebe, pak se svět kolem Vás také promění. Když se budete soustředit do svého vlastního nitra, objevíte v něm sílu, hloubku, schopnost poznat život v jeho podstatě. Touhu poznat princip života i smrti. Neboť smrt je součást života, přechod jinam. Je to druh transformace. Tato témata Vás mohou bytostně přitahovat. Stejně jako vše, co je očím skryté, tajemné. Možná i nějaké formy magie. Můžete zkoušet, jak svými představami dokážete ovlivnit realitu. Jen v tomto případě pozor na iluze. Důležitou součástí Vašeho vývoje je sexualita, intimní život, který prostřednictvím prožitku odhalí hlubší aspekty bytí. Tato témata podporuje u Vás i Jupiter v 8. domě – oblasti tajemna, prožitků a magie.

Toto prožívání znamení Štíra může být u Vás částečně blokováno nejistotami, nedůvěrou v sebe, či nějakými obavami, negativními myšlenkami. Opět je to téma Saturnu, který zde působí jako překážka. Ovšem překážky jsou tu proto, aby se daly překonat J.

Z více pozemského a lidského hlediska znáte prostřednictvím Štíra intenzivní emoce a touhy a to jejich rozmanitou škálu. Dovolte si je prožívat, ale zůstaňte v tom svobodná. Nebuďte ve vleku svých vášní.

Jinak je pro Vás důležité být ve vztazích, i v intimních vztazích, zde je Váš vývoj a učení se. Máte zde také jednu výzvu: žena je rovnocenná muži. Ale ne proto, že umí dělat mužské věci. Proto, že ženské věci jsou ceněny stejně vysoce, jako mužské. Tedy cit není méně než rozum. Intuice je stejně hodnotná jako racionalita. A měly by zejména v rámci sdílení, soužití, spoluvlastnění a intimního blízkého vztahu rovnocenně spolupracovat, možná i zabírat stejně velký prostor? O tom mluví Vaše černá luna poblíž Jupitera.

 

Životní (karmická) cesta

Je popsána lunárnímy uzly, což jsou vypočítané body v horoskopu. Tyto body ukazují na karmickou minulost, na oblast života, kterou je nejvíce potřeba proměnit, neboť zde spočívá naše Achillova pata.

Celý Váš horoskop (zbytek osobnosti a života) tedy pracuje na tom, abyste pro sebe nalezla a hlavně více si osvojila cestu:

 

Ze znamení Berana do znamení Vah a zároveň ze 6. do 12. domu.

Cesta do znamení Vah Vám říká, že se máte snažit o maximální pochopení druhých lidí. O empatii, proniknutí k nim. Máte poznat, jaké mají důvody, motivace, jaké potřeby. Poznání druhých Vám usnadní život. Ale na sebe nemáte zapomínat. Znamení Vah je znamením harmonie a rovnováhy. Představte si váhy, se dvěma miskami. Na jednu misku pomyslných vah položte v představě své vlastní potřeby. Na druhou misku potřeby druhého člověka. Jsou-li misky vyrovnané, je vztah harmonický J. Pokud jste silná v prosazení sebe sama, může od Vás život přechodně požadovat prožití opačného pólu – to znamená, abyste dala do pozadí sebe, upřednostnila druhého a jeho potřeby. Vyjít mu vstříc, i když byste nemusela, i když na to možná nemá ani nárok J. Ale o nároky a práva zde nejde. Máte poznat radost, krásu a harmonii, která plyne ze vstřícných a láskyplných činů. Činů, které konáte pro druhé, pro krásu kolem sebe. Pro milé vztahy a milé blízké lidi.

Neznamená to, že znamení Berana by bylo špatné a měla byste se ho zbavovat. To vlastně ani úplně nejde, Beran tvoří Vaši cennou část. Jen jej máte doplnit v tomto zrození o klid a mír, který přináší vstřícný přístup a schopnost ustoupit, je-li třeba. Ne z nutnosti, ale proto, že chápete tu druhou stranu a na jejích pocitech Vám záleží stejně, jako na vlastních.

Cesta do 12.domu (oblasti duchovního rozměru života):

Reálný život pro Vás může být občas vyčerpávající. Když jste přetížena prací, či kontakty, tělo si může vyžádat klid a to prostřednictvím (například) nemoci. Nemoc Vás přiměje uchýlit se do ústraní, nabrat síly, být o samotě. A o to právě jde.

V samotě, bez okolního dění, bez podnětů a kontaktů nabíráte zpět ztracenou sílu. Vaše duše se regeneruje. V těchto chvílích, kdy vnější život jakoby stagnuje (nic se neděje), se dějí velké věci ve Vašem nevědomí. Jen se dají těžce zachytit rozumem – a organizovat či analyzovat už vůbec ne. To Vás může znejistit.

Ale toto vnitřní dění, které neřídíte, je čas od času stejně důležité, jako vnější dění. Duše v tomto období neviditelně zraje, vyvíjí se, přeskládávají se Vaše vnitřní kvality. Také se tomu říká duchovní vývoj. Pokud o tom již víte a umíte to využít, pak Vás samota může obohatit, můžete s ní spolupracovat. Užívat si vnější stagnaci a vnitřní pohyb. Například meditací. Ale může jít i o pobyt v přírodě, či všude jinde, kde jste sama se sebou. Po tomto období, kdy se Vám může zdát, že na svůj život nemáte vliv a události se nehýbou z místa, nastane opět nový cyklus. Něco jste zažila v reálném světě a Vaše to duše to o samotě zpracovala. Další začátek už bude na jiné úrovni. Toto období (stagnace) nemusí být zprostředkováno jen nemocí, ale jakýmikoliv jinými okolnostmi – v podstatě jde ale vždy o dobu, kdy se život jakoby nehýbe, může se zdát i těžší, je méně vnějších podnětů a nemůžete to nijak uspíšit.

Období (možná nucené) izolace vede k vyššímu vědomí. Možná už jste prožila, že jste součástí vesmíru a celý vesmír je naopak obsažen ve Vás. Tento prožitek je nepřenositelnou zkušeností, nedá se úplně popsat, analyzovat a zařadit. Pokud ještě tuto zkušenost nemáte, vězte, že Vaše duše Vás vede právě tímto směrem. Nenutí, jen nabízí – ale směr je jasný. Tempo a délku kroku určujete částečně Vy sama. Příležitosti přichází v přednastavených cyklech. Také s tím souvisí, že se u Vás více rozvíjí soucit a potřeba práce pro blaho celku.

 

Toto popsané období shodou okolností právě prožíváte, resp. je právě u konce (zde záleží na přesném čase – minutách Vašeho zrození).

V tomto roce byste měla vykročit (očištěna) do nové životní etapy, s novou odpovědností vůči svému životu či vůči někomu (něčemu) dalšímu.

Přeji ze srdce mnoho štěstí a klid i pohyb v souladu.

Joomla SEF URLs by Artio